Regulamin Programu Partnerskiego Polmax

1. Organizatorem oraz koordynatorem Programu Partnerskiego jest Polmax Sp. z o.o. (zwana dalej Polmax), z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 59, tel. (71) 339 9571, NIP: 897-000-96-84.

2. Celem Programu Partnerskiego jest pozyskiwanie Partnerów właścicieli oraz webmasterów stron internetowych (zwanych dalej serwisami partnera), którzy z powierzonych przez Polmax materiałów wykonają reklamę i zamieszczą ją w prowadzonym przez siebie serwisie internetowym.

3. Emitowane przez Partnera reklamy powinny zawierać jeden z następujących elementów:

a. graficzne prezentacje produktów,
b. informacje dot. produktów i usług dostępnych w Polmax,
c. bannery reklamowe, linki tekstowe oraz elementy HTML przygotowane przez Polmax dotyczące jej produktów,
d. własne informacje Partnera dotyczące produktów, w tym własne recenzje, opinie, opisy.
Polmax upoważnia Partnera do wykorzystania w celach promocyjnych materiałów udostępnianych Partnerom, bez konieczności uzyskania indywidualnego zezwolenia.

4. W Programie Partnerskim może brać udział każda osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jak również fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, przystępująca do niniejszego Programu Partnerskiego, akceptująca i zgadzająca się z warunkami niniejszego regulaminu. Do Programu Partnerskiego może przystąpić także osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat lub osoba ubezwłasnowolniona częściowo za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. opiekun, rodzic).

5. Do Programu Partnerskiego może przystąpić osoba, będąca administratorem lub właścicielem strony internetowej, której treści nie są sprzeczne z polskim prawem, etyką oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:

a. niezgodne z obowiązującym prawem autorskim, a także nakłaniające do jego łamania, poprzez rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji, mogących posłużyć do tego celu,
b. pornograficzne i erotyczne,
c. związane z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt,
d. mogące posłużyć do zniesławienia,
e. nawołujące do szerzenia nienawiści między narodami oraz rasizmu,
f.o charakterze godzącym w dobro Polmax.

6. Partner zobowiązuje się do dbania o dobrą markę Polmax i jej produktów i usług w serwisie partnera, w szczególności we własnych opisach, recenzjach i opiniach.

7. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest całkowicie darmowe oraz dobrowolne i polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Partner oświadcza, iż wszystkie dane niezbędne do prawidłowej rejestracji są zgodne z prawdą.

8. Polmax zastrzega sobie prawo wyboru Partnerów, którzy mieliby wziąć udział w Programie Partnerskim.

9. Po prawidłowym wypełnieniu formularza i akceptacji przez Polmax, Partner otrzyma indywidualne adresy, umożliwiające zliczanie po stronie Polmax odwołań z jego serwisu, oraz dokonanych zakupów, oraz adres i hasło do panelu partnerskiego, na którym prowadzone są statystyki odwołań oraz dokonanych i opłaconych zakupów. Używane terminy oznaczają odpowiednio:

a. odwołaniem do strony Polmax nazywane jest przejście za pośrednictwem przekazanych adresów ze strony Partnera na strony Polmax,
b. dokonany i opłacony zakup nazywany jest fakt dokonania zakupu na stronach Polmax i opłacenia go tak, że środki wpłynęły na konto Polmax, pod wpływem odwołania ze strony Partnera na stronę Polmax w przeciągu 30 dni od przejścia ze strony Polmax; jeżeli w tym czasie nastąpią odwołania od kilku Partnerów, dokonany zakup zostanie przypisany ostatniemu Partnerowi, od którego nastąpiło odwołanie przed tym zakupem.

Partner zna i akceptuje sposób zliczania odwołań i zakupów, polegający na akceptacji cookies przez potencjalnych odwiedzających / klientów. W przypadku, kiedy odpowiednie cookies ze strony Polmax nie zostaną przyjęte przez potencjalnego odwiedzającego / klienta, nie zostaną zliczone na rzecz Partnera ani odwołania, ani także dokonane i opłacone zakupy.

10. Wynagrodzenie jakie otrzyma Partner za emisję reklamy produktów i usług oferowanych w Polmax zależy od obrotu, który generuje miesięcznie emitowana przez niego reklama, jak również rodzaju produktów i usług, które zostaną zakupione i opłacone.

11. Polmax zastrzega sobie prawo do zmiany stawki procentowej w porozumieniu z każdym z Partnerów, co będzie regulowała indywidualna umowa.

12. Wynagrodzenie jest obliczane każdorazowo od dokonanej transakcji i może być weryfikowane w panelu Partnera.

Dotychczas niewypłacone wynagrodzenie może zostać uznane jako należne, jeżeli wartość prowizji osiągnie 200 zł. W przypadku zgromadzenia mniejszej kwoty zostanie ona przeniesiona na następny miesiąc.
Ponadto stan konta może być wypłacony Partnerowi w ostatnim dniu grudnia każdego roku, ale nie może być mniejszy niż 100zł.

W przypadku płatności dla osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej wynagrodzenie Partnera pomniejszone będzie o kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 00.14.176, z późniejszymi zmianami).

13. Partnerowi prowadzącemu działalność gospodarczą wypłata należnego wynagrodzenia następuje po przesłaniu na adres Polmax (z dopiskiem Program Partnerski) faktury bądź rachunku o treści Prowizja z tytułu reklamy w serwisie (podać adres serwisu internetowego) oraz swój identyfikator ID.

Termin zapłaty poprawnie wystawionej faktury wynosi 14 dni. Płatność zostanie w tym czasie dokonana na konto bankowe wskazane przez Partnera na fakturze bądź rachunku.

Fakturę bądź rachunek, w której kwota należna jest większa, niż należne dotychczas niewypłacone wynagrodzenie uznaje się za nieważną.

14. Wypłaty wynagrodzenia dokonywane są w formie przelewu lub przekazem pocztowym na adres lub konto bankowe wskazane przez Partnera. Kwota wynagrodzenia pomniejszona będzie o koszt przelewu bądź przekazu pocztowego.

15.Partner otrzymuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła dopóki jest ono zamieszczone w jego serwisie internetowym. W przypadku naruszeń, o których mowa w pkt. 5 niniejszego Regulaminu,

Partner na wezwanie Polmax zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia dzieła z serwisu.

Partner nie będzie zgłaszać wobec Polmax żadnych roszczeń po usunięciu (nawet czasowym) dzieła z jego witryny.

16. Wszystkie informacje dotyczące Partnerów są przetwarzane w celu ich marketingowego wykorzystania przez Polmax w zgodznie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. z dnia 29.10.1997 r.). Żadne informacje dotyczące poszczególnych Partnerów nie będą przekazywane firmom lub osobom trzecim, poza organizacjami i firmami dokonującymi zestawień statystycznych, nie pozwalających na wyodrębnienie jednostkowych danych, a w szczególności ich połączenia z danymi osobowymi.

17. Zabrania się rekrutacji nowych Partnerów oraz nakłaniania do zakupów za pośrednictwem stron Partnerów poprzez ogłoszenie w nie etycznych grupach dyskusyjnych i serwisach, a także metodami niezgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 02.144.1204) oraz zasadami etykiety internetowej.

Polmax przysługuje również prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, odszkodowań, kar, nadzoru i napraw technicznych oraz innych będących konsekwencją niezgodnej z Regulaminem, etykietą internetową i/lub prawem działalności Partnera.

18. Strony mają prawo do wypisania się z Programu Partnerskiego w dowolnej chwili, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutecznością na koniec miesiąca kalendarzowego.

19. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że partner łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, Polmax ma prawo bez wcześniejszego uprzedzenia wykluczyć Partnera z Programu Partnerskiego. W takim przypadku wszelakie kwoty dotychczas niewypłaconego wynagrodzenia uważa się za nienależne.

20. W przypadku rezygnacji Partnera z udziału w Programie Partnerskim lub jego wykluczenia przez Polmax, traci on zdobyte do chwili rezygnacji, niewypłacone środki finansowe.

21. Polmax zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Informację o zmianach Regulaminu Polmax każdorazowo ogłaszane są na stronach Polmax. Jeżeli Partner nie zgadza się z nową treścią regulaminu, zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty ogłoszenia Regulaminu, do pisemnej rezygnacji z Programu Partnerskiego. Partner zachowuje prawo do należnego i dotychczas niezrealizowanego wynagrodzenia.

22. Polmax nie gwarantuje, że działanie strony www oraz oprogramowania partnerskiego będzie bezawaryjne i nie jest odpowiedzialny za konsekwencje błędów, przerw w działaniu (w tym jakichkolwiek strat, braku przychodu, itd).

23. Wszelkie pytanie, propozycje, reklamacje dotyczące Programu Partnerskiego i/lub uczestnictwa w nim można kierować na adres fprot@fprot.pl

24. Partner oświadcza, że przeczytał tę umowę i zgadza się z jej wszystkimi warunkami i zastrzeżeniami.

wersja regulaminu z dnia 1.X.2007